eboshi

TETSUYA NOGUCHI exhibition
this is not samurai
non scale original metal figure
eboshi
character design & model sculptor :TETSUYA NOGUCHI
painting : uzazo
finished : 2021.11.26.